నిత్యాత్ముడై యుండి నిత్యుడై వెలుగొందు


నిత్యాత్ముడై యుండి నిత్యుడై వెలుగొందు
సత్యాత్ముడై యుండి సత్యమైతానుండు
ప్రత్యక్షమై యుండి బ్రహ్మయై యుండు సం-
స్తుత్యుడీ తిరు వేంకటాద్రి విభుడు||        ||నిత్యాత్ముడై యుండి||
యేమూర్తి లోకంబు లెల్ల నేలెడు నాత
డే మూర్తి బ్రహ్మాదులెల్ల వెదకెడు నాత
డే మూర్తి నిజమోక్ష మియ్యజాలెడు నాత
డే మూర్తి లోకైక హితుడు||               ||నిత్యాత్ముడై యుండి||
యే మూర్తి నిజమూర్తి యేమూర్తి యునుగాడు
యేమూర్తి త్రైమూర్తు లేకమైన యాత
డేమూర్తి సర్వాత్యుడేమూర్తి పరమాత్ము
డామూర్తి తిరు వేంకటాద్రి విభుడు||       ||నిత్యాత్ముడై యుండి|
|
యేదేవు దేహమున నిన్నియును జన్మించె
నేదేవు దేహమున నిన్నియును నఱగెమరి
యేదేవు విగ్రహంబీ సకల మింతయును
యేదేవు నేత్రంబు లిన చంద్రులు||         ||నిత్యాత్ముడై యుండి||
యేదేవుడీ జీవులన్నింటిలో నుండు
నేదేవు చైతన్య మిన్నిటికి నాధార
మేదేవుడవ్యక్తుడే దేవుడద్వంద్వుం
డాదేవుడీ వేంకటాద్రి విభుడు||            ||నిత్యాత్ముడై యుండి||
2 comments :

LyricsMyLife said...

Very nice.
Visit the best lyrics sure:-LyricsMyLife!

RC Lyrics Band said...

What an interesting piece of information you have provided so appreciated. I would like to know more information about this. Thank you so much.

I would like to prefer you a web site and would like to introduce it briefly -
RC Lyrics Band is one of the best lyrics downloading website where you can download music lyrics file (.lrc) and pdf file for free. You can visit our website for more information by click here.Thank you so much for your time.

Post a Comment